I. Thông tin chung.

Tên gọi         : Phòng Kế hoạch – Thị trường

Tên quốc tế : Plans and marketing department

Trụ sở           : 46 Láng Hạ,  Đống Đa, Hà Nội.

Tel               : +84(24) 3834 4975

Phụ trách phòng      : Phó Tổng Giám Đốc TS. Hoàng Việt Hồng

– Phòng Kế hoạch – Thị trường thành lập ngày 17 tháng 04 năm 2020

– Cùng với sự phát triển của Viện IMI, Phòng Kế hoạch – Thị trường đang từng bước được hoàn thiện về tổ chức và mở rộng thêm các chức năng hoạt động, tổng số nhân sự  là: Phó Tổng Giám Đốc TS. Hoàng Việt Hồng – Phụ trách phòng , 03 cán bộ cơ hữu và 05 cán bộ kiêm nhiệm.

II . Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

– Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT về công tác định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh;

– Công tác quản lý, điều độ, tổ chức sản xuất kinh doanh;

– Công tác tiếp thị, tìm kiếm và phát triển thị trường trong và ngoài nước theo chiến lược của Viện IMI.

2. Nhiệm vụ

– Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, dự báo xu hướng phát triển, đề xuất phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược sản phẩm của Viện IMI;
– Quản lý, khai thác trang Web của Viện IMI và thực hiện quảng bá thương hiệu phục vụ sản xuất kinh doanh của Viện IMI;
– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng phát triển thị trường cho các sản phẩm/dự án lớn, phức tạp có tham gia của nhiều lĩnh vực chuyên môn;
– Tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật thông tin về công nghệ, thiết bị mới,… Thường xuyên cập nhật nguồn cung cấp vật tư, thiết bị và giá cả trên thị trường; Tìm kiếm và đề xuất nguồn cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ phù hợp;
– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong khối sản xuất kinh doanh hoàn thiện chào hàng, hợp đồng, biên bản nghiệm thu bàn giao,… biên bản thanh lý hợp đồng cung cấp sản phẩm của Viện IMI;
– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong khối sản xuất kinh doanh và khối chức năng triển khai công tác đấu thầu cung cấp sản phẩm của Viện IMI; Thực hiện các công tác xuất nhập khẩu thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh và nghiên cứu khoa
học của Viện IMI; Tổ chức mua, bán vật tư, thiết bị chính phục vụ sản xuất kinh doanh theo đúng dự toán và đề nghị của đơn vị thực hiện chính đã được lãnh đạo phê duyệt. Nghiệm thu, bàn giao và quyết toán hợp đồng, bảo hành, chăm sóc khách hàng;
– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong khối sản xuất kinh doanh lập kế hoạch tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế theo đúng tiến độ; Theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện các hợp đồng kinh tế, chất lượng sản phẩm; Thực hiện chế độ báo cáo thống kê kết quả SXKD của Viện IMI;
– Chịu trách nhiệm về công tác pháp chế các hợp đồng kinh tế;
– Các công việc khác được phân công.