Thông tin chung

Tên gọi: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thị trường Khoa học công nghệ
Tên quốc tế: Center for Research and Market Development of Science and Technology
Tên gọi tắt: RMD Center
Địa chỉ: Số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: +84(24) 3776 3187
Fax: +84(24) 3834 4975
Giám đốc Trung tâm: ThS. Lê Hồng Sơn
Điện thoại: 0989090995
Email: lehongson.imi@gmail.com

Lĩnh vực hoạt động và sản xuất kinh doanh

Chức năng nhiệm vụ

Lĩnh vực hoạt động

Một số dự án tiêu biểu đã thực hiện

Các thành tựu nổi bật