Hệ thống định lượng, đóng bao - Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp