2015

 1.  Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
 2.  Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2015
 3.   Công văn số 85/CV-ĐKKD2 ngày 21/4/2015 về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
 4. – Thông báo Lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông 2015
 5. – Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

 1. Các quyết định Thành lập Viện Cơ điện tử miền nam
 2. Thông báo chốt danh sách cổ đông để cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
 3. Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2014
 4. Giấy mời họp HĐQT Quý I năm 2014
 5. Tóm tắt Đề án thành lập Viện cơ điện tử Miền nam
 6. Các quyết định bổ nhiệm chức danh quản lý điều hành Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp:

 

 1. – Thông báo Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp
 2. – Thông báo về việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp lần đầu của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp