– Dự thảo điều lệ sửa đổi
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp