– Quyết định – Thành lập Tiểu ban Đầu tư trực thuộc HĐQT

Quy định – Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Đầu tư IMI

– Nghị quyết – Cuộc họp thường kỳ HĐQT Quý III năm 2016

– Nghị quyết – Cuộc họp thường kỳ HĐQT Quý II năm 2016

– Nghị quyết – Cuộc họp thường kỳ HĐQT Quý I năm 2016

Nghị quyết – Cuộc họp thường kỳ HĐQT Quý III năm 2015

– Báo cáo – Hoạt động của HĐQT và giám sát các mặt quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Viện IMI.

Nghị quyết – Cuộc họp thường kỳ HĐQT Quý II năm 2015

Nghị quyết – Cuộc họp thường kỳ HĐQT Quý I năm 2015

Nghị quyết 11 – HĐQT-IMI của HĐQT ngày  17/11/2014 V/v Thành lập Trung tâm nghiên cứu và Phát triển thị trường KHCN

Nghị quyết 10 – HĐQT-IMI của HĐQT ngày  10/10/2014 V/v Phương án sử dụng đất tại trụ sở

Nghị quyết 09 – HĐQT-IMI của HĐQT ngày 09/09/2014 V/v Thông qua chủ trương đầu tư 01 xe ô tô

Nghị quyết 07-HDQT-IMI của HĐQT ngày 19/6/2014 về Cuộc họp thường kỳ HĐQT quý II năm 2014

Nghị quyết 06/NQ-HDQT-IMI V/v Tờ trình số 151/IMI-TH ngày 5/5/2014 của Tổng giám đốc

Nghị quyết 05-NQHDQT V/v cuộc họp thường kỳ HDQT quý II năm 2014

Nghị quyết 01 NQLT V/v thông qua Qui chế quản trị công ty

Nghị quyết 02 HĐQT V/v Cuộc họp thường kỳ HĐQT quý 1 – 2014