Qui chế Quản trị Công ty

Qui chế Hoạt động của HĐQT

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học Viện IMI (Quy chế kèm theo)

Nghị quyết, Quyết định thành lập Quỹ Khoa học Công nghệ ( Điều lệ Quỹ kèm theo)