Thiết bị lọc bụi BETH

 

1. Hệ thống lọc bụi tĩnh điện khô
 Beth-Esp-dry-1-mini
Beth-Esp-dry-2-small 
Beth-Esp-dry-3-standard 
Beth-Esp-dry-4-industrial 
Lọc bụi tĩnh điện khô
Mini Dry ESP
Lọc bụi tĩnh điện khô
Small
 Dry ESP
Lọc bụi tĩnh điện khô
Standard
 Dry ESP
Lọc bụi tĩnh điện khô
Industrial
 Dry ESP

2. Hệ thống lọc bụi tĩnh điện ướt
 Beth-Esp-wet-1
 
 Beth-esp-wet-2-tar
 Beth-esp-wet-3-oil
Lọc bụi tĩnh điện ướt
BETH® wet ESP
Lọc bụi chứa hắc ín
BETH® tar ESP
Lọc bụi chứa dầu
BETH® Oil ESP

3. Hệ thống lọc bụi túi BETHPULS
 Bethpuls-1-single
 Bethpuls-2-double
 Bethpuls-3-horizontal
 Bethpuls-4-cylindrical
Lọc bụi túi
buồng đơn
Lọc bụi túi
buồng đôi
Lọc bụi túi
buồng ngang
Lọc bụi túi
buồng trụ đứng

4. Hệ thống lọc bụi Cyclones
 Beth-cyclone-large
BETH® Cyclones