Tư vấn dự án

IMI Holding có đầy đủ khả năng trong việc phối hợp/ hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần quá trình đầu tư thuộc các Dự án đầu tư trang bị thiết bị công nghệ, từ khâu chuẩu bị đầu tư đến khâu khai thác dự án nhằm đạt các mục tiêu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án cao nhất. Phạm vi công việc bao gồm:

1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị cho dự án từ các yêu cầu cụ thể của khách hàng.
  • Lập Thuyết minh Đề án/ Dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ, thuyết minh tổng dự toán dự án.
  • Tư vấn Thẩm định để chủ đầu tư phê duyệt dự án.

2. Giai đoạn đầu tư:

  • Tổ chức thực hiện đầu tư thông qua các hình thức đấu thầu: Lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu theo dự án đã phê duyệt, công tác chấm thầu, thẩm định để phù hợp với các công nghệ và thiết bị đã lựa chọn đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.
  • Cung cấp công nghệ, thiết bị hiện đại từ các nước tiên tiến cho gói thầu, phối hợp với Chủ đầu tư, bên mời thầu tổ chức giám sát lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao gói thầu.

3. Giai đoạn triển khai dự án:

  • Triển khai các dịch vụ kỹ thuật khi đưa dự án vào khai thác: bảo hành, bảo dưỡng và bảo trì Trang thiết bị, dây chuyền công nghệ do IMI Holding cung cấp cho dự án.

Là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc lập và triển khai dự án, với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp được cấp đủ chứng chỉ nghề trong lĩnh vực đầu tư, trên cơ sở chuyển giao công nghệ đầy đủ từ các đối tác quốc tế, IMI Holding mong muốn được cung cấp công nghệ trang thiết bị hiên đại, phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình triển khai, nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động đáp ứng các tiêu chí đầu tư của Quý khách hàng.