Ban tổng giám đốc - Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp