Hội đồng quản trị - Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp