THÔNG BÁO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2016 - Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp