Báo cáo tài chính định kỳ - Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

-Báo cáo Tài chính  năm 2016

– Báo cáo Tài chính năm 2014
– Báo cáo Tài chính năm 2013