Nghị quyết 13/2017/NQ-ĐHĐCĐ-IMI, Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017

Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐQT-IMI, V/v Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý IV năm 2017

– Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐQT-IMI, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐQT-IMI, V/v Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý III năm 2017

-Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐQT-IMI, V/v Chào bán cổ phần của Viện IMI tại Công ty IMI-CIC

-Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐQT-IMI, V/v Đề cử người tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Hitechco

Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐQT-IMI, V/v Cử đại diện quản lý vốn Viện IMI và để cử người tham gia HĐQT, BKS Công ty Cổ phần 3B

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐQT-IMI, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phân Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐQT-IMI, V/v Cử đại diện quản lý vốn Viện IMI và để cử người tham gia HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐQT-IMI, V/v Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý II năm 2017

– Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐQT-IMI, V/v Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý II năm 2017

– Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐQT-IMI, V/v Thống  nhất các nội dung lấy ý kiến biểu quyết nêu trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty ITD

– Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐQT-IMI, V/v Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý I năm 2017

Nghị quyết 19 – ĐHCĐ – IMI, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

-Nghị quyết 18 – HĐQT – IMI, V/v lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

-Nghị quyết 17 – HĐQT – IMI, Tờ trình số 426/TTr-IMI ngày 16/12/2016

-Nghị quyết 16 – HĐQT – IMI, V/v ký hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Viện IMI tại Công ty ITD

Nghị quyết 15 – HĐQT – IMI, V/v Bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần của Viện IMI tại công ty ITD

– Nghị quyết 14 – HĐQT – IMI, Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Qúy IV 2016.

– Nghị quyết 13 – HĐQT – IMI, V/v Bán quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của IMI tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Môi trường, Công ty Cổ phần huyền thoại bia IMI và Công ty Cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ CHIP.

– Nghị quyết 12 – HĐQT – IMI, V/v Bán quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của IMI tại Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật và Đầu tư

– Nghị quyết 11 – HĐQT – IMI, Tờ trình số 305/TTr – IMI ngày 07/10/2016

-Nghị quyết 10 – HĐQT – IMI, Tờ trình số 269/TTr – IMI ngày 08/09/2016

Nghị quyết 09 – HĐQT – IMI, Tờ trình số 264/TTr – IMI ngày 31/08/2016

Nghị quyết 07 – HĐQT – IMI, Tờ trình số 145/TTr – IMI ngày 27/05/2016

– Quyết định – Thành lập Tiểu ban Đầu tư trực thuộc HĐQT

Quy định – Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Đầu tư IMI

– Nghị quyết – Cuộc họp thường kỳ HĐQT Quý III năm 2016

– Nghị quyết – Cuộc họp thường kỳ HĐQT Quý II năm 2016

– Nghị quyết – Cuộc họp thường kỳ HĐQT Quý I năm 2016

Nghị quyết – Cuộc họp thường kỳ HĐQT Quý III năm 2015

– Báo cáo – Hoạt động của HĐQT và giám sát các mặt quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Viện IMI.

Nghị quyết – Cuộc họp thường kỳ HĐQT Quý II năm 2015

Nghị quyết – Cuộc họp thường kỳ HĐQT Quý I năm 2015

Nghị quyết 11 – HĐQT-IMI của HĐQT ngày  17/11/2014 V/v Thành lập Trung tâm nghiên cứu và Phát triển thị trường KHCN

Nghị quyết 10 – HĐQT-IMI của HĐQT ngày  10/10/2014 V/v Phương án sử dụng đất tại trụ sở

Nghị quyết 09 – HĐQT-IMI của HĐQT ngày 09/09/2014 V/v Thông qua chủ trương đầu tư 01 xe ô tô

Nghị quyết 07-HDQT-IMI của HĐQT ngày 19/6/2014 về Cuộc họp thường kỳ HĐQT quý II năm 2014

Nghị quyết 06/NQ-HDQT-IMI V/v Tờ trình số 151/IMI-TH ngày 5/5/2014 của Tổng giám đốc

Nghị quyết 05-NQHDQT V/v cuộc họp thường kỳ HDQT quý II năm 2014

Nghị quyết 01 NQLT V/v thông qua Qui chế quản trị công ty

Nghị quyết 02 HĐQT V/v Cuộc họp thường kỳ HĐQT quý 1 – 2014