Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

1. Nghị quyết 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ-IMI ngày 30/7/2021 (Nghị quyết của ĐHĐCĐ  thường niên năm 2021)

2. Biên bản 08/2021/BB-ĐHĐCĐ-IMI ngày 30/7/2021 (Biên bản của ĐHĐCĐ  thường niên năm 2021)

TÀI LIỆU TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2021 ( PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH – HỌP TRỰC TUYỂN):

1. Thông báo số 258/IMI-TB ngày 24/7/2021 về việc Điều chỉnh phương án họp ĐHĐCĐ năm 2021

2. Thông báo số 260/IMI-TB ngày 26/7/2021 về việc Hướng dẫn đăng ký tham dự họp, biểu quyết thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ năm 2021, họp ngày 30/7/2021

3. [Mẫu 01] Thẻ biểu quyết

4. [Mẫu 02] Phiếu biểu quyết: Thông qua các nội dung trong Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ

5. [Mẫu 03] Phiếu bầu cử: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

TÀI LIỆU TẠI CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

3.1. Giấy ủy quyền (cá nhân)

3.2. Giấy ủy quyền (nhóm cổ đông)

4. Chương trình ĐHĐCĐ năm 2021

5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2021

6. Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2021

7. Báo cáo hoạt động SXKD 2020, kế hoạch 2021

8. Báo cáo hoạt động của HĐQT

9. Báo cáo của HĐQT về kế hoạch sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

10. Tờ trình của HĐQT về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty

11. [Dự thảo] Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

12. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ

13. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

14. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán

15. Báo cáo tài chính IMI 2020 (kiểm toán)

16. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận

17. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021

18. Tờ trình thông qua Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

19.  Tờ trình thông qua Quỹ lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2021

20. [Dự thảo] Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

TÀI LIỆU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2018-2023):

1. Thông báo về việc Ứng cử/ Đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT CTCP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp nhiệm kỳ II (2018-2023)

2. [Mẫu] Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT         [word]

3. [Mẫu] Đơn đề cử thành viên HĐQT           [word]

4. [Mẫu] Đơn ứng cử thành viên HĐQT         [word]

5. Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

6. Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

7. Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

8. Đơn đề cử thành viên HĐQT của Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Viện IMI

HỒ SƠ ỨNG VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2018-2023):

1. Sơ yếu lý lịch TS. Trần Anh Quân

2. Bằng TS. Trần Anh Quân

3. CMND TS. Trần Anh Quân

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 1. Thông báo mời họp
 2. Chuong trinh DHCD 2018
 3. Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ
 4. Giấy ủy quyền cá nhân
 5. Giấy ủy quyền dùng cho nhóm cổ đông
 6. Thông báo ứng cử, đề cử HĐQT, BKS
 7. Mẫu Đơn đề cử thành viên HĐQT
 8. Mẫu Đơn ứng cử thành viên HĐQT
 9. Mẫu Đơn đề cử KSV
 10. Mẫu Đơn ứng cử KSV
 11. Mẫu Sơ yếu lý lịch
 12. Đơn đề cử thành viên HĐQT (Kèm theo Thông báo de cu, ung cu)
 13. Đơn đề cử Kiểm soát viên (Kèm theo Thông báo de cu, ung cu)

HỒ SƠ ỨNG VIÊN HĐQT, KSV NHIỆM KỲ 2018-2023:

– HỒ SƠ ỨNG VIÊN HĐQT:

1. SYLL TS. Do Van Vu

1.1. Bang TS. Do Van Vu

1.2. CMND. TS. Do Van Vu

2. SYLL TS. Tran Ngoc Hung

2.1.Bang TS. Tran Ngoc Hung

2.2.CCCD.TS. Tran Ngoc Hung

3. SYLL TS. Hoang Viet Hong

3.1.Bang TS. Hoang Viet Hong

3.2.CMND. TS. Hoang Viet Hong

– HỒ SƠ ỨNG VIÊN KSV:

1. SYLL Hoang Thi Hong Hanh

1.1.Bang TNDH Hoang Thi Hong Hanh

1.2.CMND Hoang Hong Hanh

2. SYLL Dao Thi Ha Thuy

2.1.Bang TNDH Dao Thi Ha Thuy

2.2.CMND Dao Ha Thuy

3. SYLL Duong Thi Ha Bich

3.1. Bang TNDH Duong Thi Ha Bich

3.2. CMND Duong Thi Ha Bich

CÁC TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG KHÁC:

1.1. To trinh Quy che to chuc DHCD

1.2. Quy che to chuc DHDCD 2018

2.Bao cao cua HDQT DHCD

3.Bao cao cua TGD DHCD

4.Bao cao cua BKS DHCD

5.1. To trinh Thong qua BCTC 2017 da kiem toan

5.2. BCTC 2017 kiem toan

6. To trinh phan phoi loi nhuan 2017

7. To trinh ve Quy luong va thu lao HDQT, BKS

8. To trinh Thong qua don vi kiem toan 2018

9. To trinh thong qua chi tieu ke hoach 2018

10.1. To trinh ke hoach phat trien 5 nam

10.2. Đinh huong phat trien 5 nam

11.1.To trinh sua doi Dieu le Cong ty

11.2. Du thao Dieu le Cong ty sua doi

12.1.To trinh Dieu le Quy KHCN

12.2. Du thao Dieu le Quy KHCN

13.1.To trinh Quy che KHCN

13.2.Du thao Quy che KHCN

14.To trinh mien nhiem TV HDQT, BKS

15.1.To trinh so luong TV HDQT

16.1.To trinh Quy che bau cu

16.2. Quy che bau cu, de cu, ung cu HDQT, KSV

17. Du thao Nghi quyet DHDCD

18. Mau the bieu quyet