Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 1. Thông báo mời họp
 2. Chuong trinh DHCD 2018
 3. Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ
 4. Giấy ủy quyền cá nhân
 5. Giấy ủy quyền dùng cho nhóm cổ đông
 6. Thông báo ứng cử, đề cử HĐQT, BKS
 7. Mẫu Đơn đề cử thành viên HĐQT
 8. Mẫu Đơn ứng cử thành viên HĐQT
 9. Mẫu Đơn đề cử KSV
 10. Mẫu Đơn ứng cử KSV
 11. Mẫu Sơ yếu lý lịch
 12. Đơn đề cử thành viên HĐQT (Kèm theo Thông báo de cu, ung cu)
 13. Đơn đề cử Kiểm soát viên (Kèm theo Thông báo de cu, ung cu)

HỒ SƠ ỨNG VIÊN HĐQT, KSV NHIỆM KỲ 2018-2023:

– HỒ SƠ ỨNG VIÊN HĐQT:

1. SYLL TS. Do Van Vu

1.1. Bang TS. Do Van Vu

1.2. CMND. TS. Do Van Vu

2. SYLL TS. Tran Ngoc Hung

2.1.Bang TS. Tran Ngoc Hung

2.2.CCCD.TS. Tran Ngoc Hung

3. SYLL TS. Hoang Viet Hong

3.1.Bang TS. Hoang Viet Hong

3.2.CMND. TS. Hoang Viet Hong

– HỒ SƠ ỨNG VIÊN KSV:

1. SYLL Hoang Thi Hong Hanh

1.1.Bang TNDH Hoang Thi Hong Hanh

1.2.CMND Hoang Hong Hanh

2. SYLL Dao Thi Ha Thuy

2.1.Bang TNDH Dao Thi Ha Thuy

2.2.CMND Dao Ha Thuy

3. SYLL Duong Thi Ha Bich

3.1. Bang TNDH Duong Thi Ha Bich

3.2. CMND Duong Thi Ha Bich

CÁC TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG KHÁC:

1.1. To trinh Quy che to chuc DHCD

1.2. Quy che to chuc DHDCD 2018

2.Bao cao cua HDQT DHCD

3.Bao cao cua TGD DHCD

4.Bao cao cua BKS DHCD

5.1. To trinh Thong qua BCTC 2017 da kiem toan

5.2. BCTC 2017 kiem toan

6. To trinh phan phoi loi nhuan 2017

7. To trinh ve Quy luong va thu lao HDQT, BKS

8. To trinh Thong qua don vi kiem toan 2018

9. To trinh thong qua chi tieu ke hoach 2018

10.1. To trinh ke hoach phat trien 5 nam

10.2. Đinh huong phat trien 5 nam

11.1.To trinh sua doi Dieu le Cong ty

11.2. Du thao Dieu le Cong ty sua doi

12.1.To trinh Dieu le Quy KHCN

12.2. Du thao Dieu le Quy KHCN

13.1.To trinh Quy che KHCN

13.2.Du thao Quy che KHCN

14.To trinh mien nhiem TV HDQT, BKS

15.1.To trinh so luong TV HDQT

16.1.To trinh Quy che bau cu

16.2. Quy che bau cu, de cu, ung cu HDQT, KSV

17. Du thao Nghi quyet DHDCD

18. Mau the bieu quyet