Điều lệ Tổ chức và Hoạt động - Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

– Điều lệ TC&HĐ (sửa đổi lần 3-2018)

– Điều lệ TC&HĐ (sửa đổi lần 2-2017)

– Điều lệ TC&HĐ (sửa đổi lần 1-2015)
– Điều lệ TC&HĐ (thành lập – 2013)