– Quy chế quản trị Công ty

– Quy chế hoạt động của HĐQT

– Quy chế quản lý tài chính

– Quy chế giám sát tài chính đối với các công ty có vốn góp của IMI

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học Viện IMI (Quy chế kèm theo)

Nghị quyết, Quyết định thành lập Quỹ Khoa học Công nghệ ( Điều lệ Quỹ kèm theo)