– Quy chế quản trị Công ty

– Quy chế hoạt động của HĐQT

– Quy chế quản lý tài chính

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học Viện IMI (Quy chế kèm theo)

Nghị quyết, Quyết định thành lập Quỹ Khoa học Công nghệ ( Điều lệ Quỹ kèm theo)