Thông tin cổ đông năm 2021

 1. THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021
 2. THÔNG BÁO SỐ 3470/TB-VSD NGÀY 24/11/2021 CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
 3. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP
 4. THÔNG BÁO SỐ 1460/TB-VSD NGÀY 22/4/2021 CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
 5. THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2021
 6. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
 7. THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
 8. THÔNG BÁO SỐ 6309/VSD-ĐK.NV NGÀY 21/6/2021 VỀ VIỆC: HỦY DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ TẠI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG 07/5/2021
 9. THÔNG BÁO SỐ 199/TB-IMI NGÀY 22/6/2021 VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
 10. THÔNG BÁO SỐ 2153/TB-VSD NGÀY 23/6/2021 CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
 11. THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
 12. THÔNG BÁO SỐ 222/TB-IMI NGÀY 02/7/2021 VỀ VIỆC: THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CP VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP
 13. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 ngày 30/7/2021
 14. THÔNG BÁO Vv ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2018-2023)
 15. THÔNG BÁO SỐ 258/IMI-TB NGÀY 24/7/2021 Vv ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2021.
 16. THÔNG BÁO SỐ 260/IMI-TB NGÀY 26/7/2021 Vv HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐHĐCĐ NĂM 2021, HỌP NGÀY 30/7/2021.